Traditional Shiatsu Video (8 Parts)
With many thanks to the uploader Shinzui Shiatsu
Zen Shiatsu Shizuto Masunaga Video (4 Parts)
With many thanks to the uploader yotsumedojo
Return to the Tenets of Zen Shiatsu Book and Quiz page